บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การประมาณค่าพารามิเตอร์ในพายุหมุนเขตร้อน
Estimation of parameters in tropical cyclone
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรัชญา ธนยั่งยืน
  2. ศุภธิดา คุริรัง