บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาและผลิตแผ่นไฮโดรเจลผสมสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อยับยั้งแผลเรื้อรัง
Hydrogel sheet with pomegranate peel extract for heal infected wound
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กันติศา ประทีป ณ ถลาง
  2. ทับทิม พิสุทธิ์นพคุณ