บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การประมาณค่าน้ำหนักคนจากภาพถ่ายโดยการประมวลผลภาพ
Weight Measurement by Image Processing
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐมน โงกเขา
  2. อภิสรา โภคภิรมย์