บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบรอยเปื้อนมังคุดบนผ้าขาว
The product used to remove stains of mangoesteen on white clothes
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. สุวัลนา วงษ์สุโพธิ์
  2. ปรียานุช บัวดำ