บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อจำแนกชนิดพืชจากใบของพืช
Program for identify plants from leaf
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐตพล บุญทองขาว
  2. กานต์ รุ่งบรรณาพันธ์