บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับปริมาตรมะละกอ โดยอาศัยการหาปริมาตรโดยการอินทิเกรต
The study of relation between weight and volume of papaya by using the integration to find the volume.
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรนิษฐา ลีระพันธ์
  2. ภัคษมา เทศมาตย์