บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_15_05
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับปริมาตรมะละกอ โดยอาศัยการหาปริมาตรโดยกระบวนการDisk method
The study on the relation between weight and volume of papaya in order to determine volume by disk method.
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วรนิษฐา ลีระพันธ์
  2. ภัคษมา เทศมาตย์