บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาประสิทธิภาพของสายอากาศวิทยุที่ผ่านการเพิ่มความยาวรวมของขดลวด
The study of the efficiency of radio antenna by increasing a total length of a copper tube coil
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดุษฎี ทองคำ
  2. ศิรชัช ศรีชาเยศ