บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์โรครากเน่าโดยสารสกัดจากหมาก
A study of antimicrobial causing root rot by Areca catechu extract
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. วณิชยา แซ่จิว
  2. ทศพร สถิตย์เดช