บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า
The relationship of the equilateral triangle in the equilateral hexagon
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรพล บุญกูล
  2. กมนทัต ผลพูน