บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันความร้อนของแผ่นฝ้าที่ทำจากเส้นใยวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ฟางข้าว ชานอ้อย และใยสัปปะรด
Comparison of thermal performance of natural fiber ceiling such as straw, bagasse and pineapple
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฏฐณิชา มัชฌิมวงศ์
  2. จิรกานต์ ชูคำ