บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
กล่องดูดซับน้ำมันจากอาหารประเภททอดด้วยวัสดุธรรมชาติ
Oil-absorbent box from natural materials for fried food
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชญานิษฐ์ ทิพย์รัตน์
  2. เบญจรัตน์ ปราชญ์ศักดิ์