บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
จากฟังก์ชันสู่รหัสลับ
From function to cryptography
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จารุวิชญ์ พงษ์อำนวยกฤต
  2. กัญจน์ภู วงค์รัตนพิบูลย์