บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM_03_15
จากฟังก์ชันสู่รหัสลับ
From function to cryptography
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. จารุวิชญ์ พงษ์อำนวยกฤต
  2. กัญจน์ภู วงค์รัตนพิบูลย์