บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาความสัมพันธ์สามเหลี่ยมแนบในวงกลมและแนบนอกวงกลม
The study of relation of incircle and excircle of triangle
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปภาวดี คงทอง
  2. ลักษิกา พันธ์ทอง