บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะ
Smart greenhouse for organic rice farming
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. คณิน หมดมลทิน