บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาประสิทธิภาพของหมอนรองรางรถไฟคอนกรีตผสมยางพารา
Efficiency of the concrete rail sleepers with adding rubber
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐธิดา นาคนวล