บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP2_15_09
การศึกษาประสิทธิภาพของหมอนรองรางรถไฟคอนกรีตผสมยางพารา
The Efficiency of the concrete rail sleepers adding with natural rubber
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐธิดา นาคนวล