บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเยื่อกระดาษจากทะลายปาล์มเปล่าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร
A feasibility study of paper production from empty fruit bunch to as a raw material for food packaging production
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรัชฐิตา บุญเจริญ
  2. ธีรารัตน์ แก้วประดับรัฐ
  3. ศุภนัฐ จันทร์เกิด