บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
อิทธิพลของการเติมอนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด์ต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต
Effect of neodymium oxide nano particle addition on microstructure and electrical properties of BNT ceramics
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. มนัสนันท์ บุญญานุวัตร์
  2. ปวันรัตน์ ขณะรัตน์