บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าด้วยเพียโซอิเล็กทริกจากการก้าวเดิน
The Development of Piezoelectric Harvesting System from Footsteps
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชมฐิตา ฮวดโสภา
  2. แพร พรทาบทอง
  3. นรัณทร กังวานธนโชติ