บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัติโนมัติ
Automatic measurement of weight and height
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ต้นปัญญา ปัญโญ
  2. อรรถนัย โยธาดี