บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาผลของNAA ต่อการเจริญเติบโตของต้นสร้อยไก่ในสภาพปลอดเชื้อ
Effects of NAA on the growth of plumed celosia in vitro
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. เพียงฟ้า เหล็กชุมภู
  2. ศุภณัฐ ชัยธิ