บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ผลของ2,4-Dต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของเมล็ดสร้อยไก่ในสภาพปลอดเชื้อ
Effect of 2,4-D on callus formation of plumed celosia in vitro
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชยา อุบลเขียว
  2. นวพรรณ วงศ์ขัติย์
  3. สุพิชชา ไพวงค์