บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณสมบัติเชิงหน้าที่จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
Food Products Development and Functional Properties Evaluation of Carissa carandas Linn.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. อิษยา วิกยานนท์
  2. สิริพิชญ์ รำจวรจร
  3. อิงภู อู่โภคิน