บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การดูดซับฟอสฟอรัสในรูปออร์โธฟอสเฟตในน้ำเสียด้วยเปลือกหอย
Phosphorus absorption in form of Orthophosphate in wastewater by shell
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. หรัณย์ สุขสง
  2. จิรัชยา ภูวไพศาลกิจ