บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาลวดลายรูปร่างของรูปเรขาคณิตบนลูกบอล
Study the pattern of the shape of the geometry on the ball
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชา ฤทธิรักษา
  2. พิมพ์ลภัส แซ่ซั่ว