บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากยางพาราและเส้นใยสับปะรด
A comparative study of sound absorption efficiency of concentrated rubber foam and dry pineapple leaf fiber
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาริชาต สังข์สุวรรณ
  2. นิธิ เกิดแก้ว