บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การใช้พลาสติกแบบต่าง ๆ คลุมโรงเรือนทดลอง เพื่อศึกษาผลของความเข้มแสงที่มีต่อการเติบโตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นข้าวอินทรีย์
Use of various type of plastic cover greenhouse to study the effects of light intensity on growth and physiological responses of organic rice plants
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญชนก สุขพันธ์
  2. รวีโรจน์ ก้านชมภู