บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
ทุ่นดูดซับและเตือนภัยน้ำมันรั่วจากวัสดุธรรมชาติเป็นตัวดูดซับ
Buoys absorb and warn oil leaks from natural materials as absorbent.
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรรณวษา ศรีทองช่วย
  2. ยมลพร ชูสุวรรณ์
  3. นพปฎลธร ปาละวงศ์