บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การปรับเปลี่ยนลำดับ SP สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงของฟังก์ชั่นต่อเนื่อง
Modified SP-iterations for solving Fixed point problem of Continuous function
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นรวิชญ์ เดือนดาว