บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การเตรียมยางธรรมชาติผสมกับเส้นใยผักตบชวาสำหรับใช้ในการดูดซับน้ำมัน
Preparation of natural rubber with water hyacinth Fiber blends for oil adsorption
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. วันวิสาข์ ฉีดเสน
  2. สุทธิสา ขวัญเเก้ว