บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
โรงเรือนขวดพลาสติกอัจฉริยะ
Smart greenhouse from PET bottles
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฏฐกานต์ สุปริยศิลป์
  2. ณัฏฐกิตติ์ สุปริยศิลป์