บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาค่าดิจิตอลอิมเมจจากภาพถ่ายแถบสีกระดาษพีเอช
The investigation of digital image value from picture of pH paper
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. บาลิกา คำพุธ
  2. พิชญา สุทธกุล