บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การผลิตแอโรเจลจากเปลือกส้มโอเพื่อดูดซับน้ำมันพืช 3 ชนิด
file:///C:/Users/The%20Master%202016/Desktop/Carbon%20aerogels%20derived%20from%20pomelo%20peels%20for%20the%20removal%20of%203%20different%20kind%20of%20oils..pdf
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาดา พันธจักร
  2. รติ ศรีประเสริฐ
  3. วรรณรัตน์ สาเรือง