บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคเหนือ
Chemical constituents,Anticancer and Cytotoxic activities of Essential oil from Thai medicinal plants in The northern of Thailand
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปรียาภรณ์ อินเป็ง
  2. วรัญญากร วงค์วัน
  3. ศุภวิชญ์ ปินตากุล