บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาระบบแรงในคันธนู recurve
The study of the force system in recurve bow
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร – มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. กฤตภาส พันธ์มา
  2. ปทิตตา ทองสมบูรณ์