บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การขึ้นรูปไม้ปาทิเคิ้ลบอร์ดจากเปลือกกาแฟ
The Particle Board Production from Coffee Husk
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดลพร อนันตโท
  2. สหัสวรรษ กิจผาติ
  3. ชัญญานุช สุวัฒน์แก้ว