บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาปริมาณพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำ
Study on Polyvinyl Alcohol affecting polluted resource
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ฐิติยา มาลี
  2. พิมพ์รวี งามพริ้ง
  3. อภิชญา พิทักษ์ชื่น