บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยมีเทนจากดินที่ใส่สาร CNSL ในสภาพน้ำขัง
Study of changing Methane production from soil that put CNSL in wet land condition
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปาลิตา อาจคงหาญ
  2. วิภาวัส เจริญจักร