บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การใช้ประโยชน์สารสีจากแบคทีเรีย
Utilization by Bacterial pigment
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. อลิสา วัฒนานนท์
  2. ชัยสิริ วิระสิทธิ์