บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาการทำความสะอาดตัวเองของเบาะรถยนต์โดยใช้สเปรย์ TiO2- Ag พ่นเคลือบ
The development of self-cleaning of the car seat using spray-coated TiO2-Ag
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation

สมาชิกกลุ่ม


  1. ทิพย์สุดา หนูสนิท
  2. อรอนงค์ ขำแก้ว