บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การปรับตัวที่สัมพันธ์กับลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลันระหว่างการงอกในข้าว
Adaptations Associated with Tolerance to Flash Flooding during Germination in Rice (Oryza Sativa)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชกานต์ สัตยกมลฉัตร
  2. อสมาภรณ์ วงษ์จีน