บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การอธิบายลักษณะโครงสร้างสัณฐานวิทยาและโครงสร้างจุลภาคในแป้งจากข้าว เมล็ดข้าว และองค์ประกอบอื่นๆก่อนและหลังการทำให้สุก
Morphostructural and microstructure characterization of rice starch, rice grain and other components before and after cooking
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นรมน มายาง