บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีนลูกผสมจากไวรัสในปลานิลเพื่อใช้พัฒนาเป็นวัคซีนสำหรับปลานิล
The Development of Subunit Vaccine for Protection Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile Tilapia
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จรรยารัตน์ อู่สันติวงศ์
  2. อัญชลีพร เตชะพาณิชย์สกุล
  3. ณัฐพงศ์ ทองอยู่