บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การทำสครับจากน้ำมันปาล์มแดงและซังข้าวโพดเพื่อนำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
Scrub made from red palm oil and cob corn in order to bring benefits from waste.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศศิธร อินศิริ
  2. พนิตา โมราสุข