บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนซ์ของ CdCP กับแลนทาไนด์ Eu และ Tb
Temperature Dependent Photoluminescence Behavior of CdCP and its Eu and Tb Doped Samples
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธัญสินี กุลจู
  2. เอมมิกา วิสุทธิธาดา