บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP3_02_01
อิทธิพลของสมการสถานะทางนิวเคลียร์ที่มีผลต่อการไหลเชิงตรงในปฏิกิริยาการชนของไออนหนักโดยเลือกใช้แบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล
The effect of nuclear equation of state on the direct flow in heavy ion collision reaction by using quantum molecular dynamics model
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาตาวี พรหมมิ
  2. ธนภรณ์ รวมสุข