บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดตะกั่วบนฐานกระดาษร่วมกับวิธีตรวจวัดสี
Development of paper-based microfluidic device (µPAD) for Lead determination with colorimetric method
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเคมี
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภรุจน์ จรูญศักดิ์
  2. พัทธมน อุทัยกร
  3. วริษฐา รัชณาการ