บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การออกแบบเซนเซอร์วัดระดับของเหลวโดยใช้หลักการของตัวเก็บประจุ
Design of liquid level measurement sensor using capacitive principle
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จีระดาพร พรมเสนา
  2. ชุติกาญจน์ อินต๊ะสาร
  3. ธันยพร บุญประสิทธิ์