บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PM2_05_01
เมทริกซ์ของรูบิคที่แก้ไม่ได้
False Rubik’s Cube Matrices
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Poster Presentation
เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทนัตถ์ ลิ้มเจริญ