บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การศึกษาผลของเซซามินร่วมกับยา doxorubicin ช่วยเพิ่มความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีและการตายของเซลล์ในเซลล์มะเร็งมนุษย์
Sesamin co-treatment with doxorubicin enhances chemosensitivity and apoptosis in human cancer cells
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. คุณานนต์ เฉลิมผลวงศ์กุล
  2. พิชชาภรณ์ ใจจิตร