บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

รอการตรวจสอบ


NONE
การสร้างเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองโดยอาศัย Arduino ด้วยตนเองเพื่อการทำนายอารมณ์
DIY Arduino based EEG sensor for emotions prediction
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ดาวน์โหลด

สมาชิกกลุ่ม


  1. ญาณิศา สมการ
  2. ศักดิ์ชัย วชิรเมธากร